FaturaHub Kullanıcı Sözlesmesi

1. Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesinde, sözleşmenin eklerinde ve portal.faturahub.comsitesinde yer alan tüm kurallar SHAMS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKN. İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin portal.faturahub.com aracılığıyla sunduğu hizmetlerin şart ve koşullarını belirtmektedir. İşbu sözleşmenin ekleri ve portal.faturahub.com sitesinde sunulan ‘Hizmetlerimiz’ kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilecektir.2. Taraflar

İşbu sözleşme portal.faturahub.com sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmeti satın almış olan ile (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) Türk hukukuna göre kurulmuş olan ve varlığını Büyükesat Mahallesi Koza Cad. No:85/9 Çankaya/Ankara/Türkiye adresinde sürdürmekte olan SHAMS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKN. İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (Bundan böyle FaturaHub olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır. Kullanıcı, portal.faturahub.com sitesine üye olduğunda işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır.


FaturaHub ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.3. Tanımlar

Web Sitesi: Mülkiyeti SHAMS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKN. İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’a ait olan ve FaturaHub’ın işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini üzerinde sunmakta olduğu portal.faturahub.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.


e-Ticaret Sitesi: Kullanıcının ürün veya hizmetlerini listelemiş olduğu, Siparişlerinin web servisler aracılığı ile FaturaHub’a ulaştığı ve WebSitesi aracılığı ile özel entegratörlere belirlenen sipariş verilerinin aktarılacağı, bu işlemlerin yapılabilmesi için web servisi desteği veren tüm elektronik ticaret internet sitelerini ifade eder.


Hizmet/Hizmetler: Kullanıcının işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla FaturaHub tarafından Web Sitesinde sunulan sipariş listeleme, sipariş görüntüleme, sipariş kaydetme, sipariş düzenleme ve faturalandırma adımlarını içeren uygulamaları ifade eder.


Kaynak Dosya: Kullanıcı tarafından hazırlanmış olan, Web Sitesinin desteklediği uzantılara (xml, xlsx, cvs vb.) sahip olan, içeriğinde kullanıcının e-fatura ve e-arşiv faturalarını oluşturabilmek için özel entegratörlere göndermek istediği sipariş bilgilerini içeren dosyadır.


Kullanıcı Paneli: Kullanıcının FaturaHub tarafından Web Sitesinde sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen kullanıcıya özel sayfaların yer aldığı paneli ifade eder.4. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, Web Sitesi üzerinde FaturaHub tarafından sunulan Hizmetlerden, Kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.


İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, FaturaHub tarafından Kullanıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcı ile Özel Entegratörler ve Kullanıcı ile e-Ticaret Siteleri arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir.5. FaturaHub Hak ve Yükümlülükleri

Web Sitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi FaturaHub olacaktır. FaturaHub’ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Kullanıcı tarafından Web Sitesinde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır.


FaturaHub, resmi idareler, yargı organları veya yetkili makamlar tarafından Kullanıcı hakkında evrak veya bilgi talep edilmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan tüm bilgi ve belgelerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.


FaturaHub, Kullanıcı tarafından kayıt işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. FaturaHub, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla FaturaHub’ın faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklayabilir. Kullanıcı, kendine ait bilgilerin FaturaHub tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.


FaturaHub, Web Sitesinin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla FaturaHub, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. FaturaHub hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.


FaturaHub, hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar FaturaHub tarafından e-posta ile Kullanıcıya bildirilecektir. e-Posta adresi olarak Kullanıcının portal.faturahub.com üzerinde kayıtlı adresi kullanılacaktır.


FaturaHub, Web Sitesi üzerinde sunulacak olan hizmetleri, kampanya detaylarını, süreleri, ek imkânları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilecektir. Değişiklikler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


FaturaHub, Kullanıcının satın aldığı paket bilgilerini veri tabanında saklamakla ve gerek görüldüğünde bu bilgiyi Kullanıcı ile paylaşmakla sorumludur.6. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, "Kullanıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle portal.faturahub.com sitesinde SHAMS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKN. İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. İşbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik talebini tamamladığında sisteme girdiği e-posta adresine FaturaHub tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onayladığında üyeliği aktif olur ve Kullanıcı sıfatını kazanır. FaturaHub’ın kullanıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı her zaman saklıdır. Başvuru sırasında Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı sorumlu olacaktır.


Kullanıcı, siparişlerinin özel entegratör’e aktarılmasını sağlayacak gerekli kaynak dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak dosyaların içeriğinden ve kullanıcının bu kaynak dosyayı kullanarak Kullanıcı Panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.


Kullanıcı, FaturaHub tarafından Web Sitesinde kendisine sağlanan alanda hukuka ve/veya ahlaka aykırı, üçüncü kişilerin her türlü haklarını, Fikri ve Sınai Haklar yasası gereğince korunan herhangi bir hakkı ihlal eden bir içerik bulundurmayacağını ve yayınlamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde her türlü zarar ve ziyandan kullanıcı sorumludur.


Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, FaturaHub’a sitede bulunan destek/iletişim, ihtarname veya iadeli taahhütlü posta yollarından biriyle bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle FaturaHub’ın herhangi bir zarara uğraması halinde, FaturaHub Kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.


Kullanıcı, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Web Sitesini kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web Sitesinde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; FaturaHub’ın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.


Kullanıcı, Web Sitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Web Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla FaturaHub tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcın bu hizmetlerden faydalanmak için FaturaHub’a ödeyeceği ücret Web Sitesinde yer alan paket /kontör fiyat listesi ile belirlenecektir. Kullanıcının paket satın aldığı tarihteki fiyatlar birim kontör miktarı sıfırlanıncaya kadar geçerlidir sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda FaturaHub birim kontör fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar ek mevcut paketi bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket satın almak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket/kontör fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir.


Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla özel entegratör’e ilettiği sipariş bilgilerinden kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. FaturaHub, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web Sitesinde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda FaturaHub’tan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, FaturaHub’ın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.


Kullanıcının, FaturaHub tarafından herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha FaturaHub ve bağlı platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Web Sitesine üye olamaz. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Web Sitesine üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.


SHAMS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKN. İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.tarafından Web Sitesinde yapılan değişiklikler ve hizmet bedelleri ile ilgili değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı işbu değişikleri Web Sitesinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.7. Süre

Kullanıcının kayıt işlemini tamamlanması ile seçeceği paket ya da birim kontörleri hizmet süresi boyunca aktif olacak hesap kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda kullanıcı, aboneliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut abonelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Sözleşme koşullarına uyulmaması durumunda FaturaHub sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 14 gün boyunca Web Sitesine giriş yapmaması durumunda FaturaHub Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.8. Hizmet Bedelleri

FaturaHub tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri Web Sitesinde, https://portal.faturahub.com/Account/Price, yayınlanmaktadır. FaturaHub hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak koşulu ile değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketine kontör yüklemeleri ve yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.9. Fikri Mülkiyet

Web sitesinin tasarımı, web sitesi kullanılarak hazırlanan tüm resimler, html kodları, içerikler, FaturaHub logosu ve markası SHAMS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKN. İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’ne aittir. Kullanıcılar, SHAMS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKN. İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.10. Fesih

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcının, sözleşme süresi sona ermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda FaturaHub, para iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.11. İhtilaflar

İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda FaturaHub’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.12. Bildirim

FaturaHub, Kullanıcı ile Kullanıcının Web Sitesine üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Kullanıcı, FaturaHub ile Web Sitesindeki Destek/İletişim sayfasını kullanarak iletişim kuracaktır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Kullanıcının Web Sitesine kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek, Kullanıcının e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.